What Language Is This?

Beyond Highbrow - Robert Lindsay

I took out most of the clues hopefully. This one might be easier than it seems at first, and it does have that familiar look about it, does it not?

Is þæt sīdoste, folclicoste, and hæfþ sīdost folces þicnesse þǣm fēowerum “Hāmlicra Rīca” þæt ætgæderum sind þæt Geanlǣhte Cynerīce (GC). Weardaþ þone sūþeastan ende þǣre īege, nama cymþ of þǣm, ān sumra folcra, þe habbaþ þā gesetled þǣm 5an and 6an gēarhundredum. Siþþan 1707, þā man scōp, næs ungewilde rīce. Wæs in gēardagum cynerīce. Æþelstan cyning wæs sē ǣrresta cyning eall to geānlǣcenne in ānum rīce. Endemestan undercyning aflīemed Ēadred Cyning and wæs an.

Mid wæs geānlǣhte be Anne Cwēne in 1707, Cynerīce to scieppenne. Is hēafodburg þæs Geānedan Cynerīces and is on ealre worulde þāra grīetestra burga ān. Hit hæfþ seofon þūsendu þūsenda lēoda in (hātte). His fyrmesta nama wæs hēafodburg þæs Rōmāniscan underrīces þæs naman wæs, and hit…

View original post 340 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: